StarKids Pre-School

“Trường vừa có các phòng học tiêu chuẩn với đầy đủ giáo cụ, vừa có các phòng chức năng đa dạng như phòng Montessori, mỹ thuật sáng tạo, thư viện…”​

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo Ghi chú
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) TS ThS ĐH TCCN Dưới TCCN
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 37
I Giáo viên 25 6 11 8
II Cán bộ quản lý 2 2
1 Hiệu trưởng 1 1
2 Phó hiệu trưởng 1 1
III Nhân viên 10
1 Nhân viên văn thư 1 1
2 Nhân viên kế toán 1 HĐ thời hạn 1 năm
3 Thủ quỹ
4 Nhân viên y tế 1
5 Nhân viên thư viện
6 Nhân viên khác 8 1 1 6
... ...