StarKids Pre-School

Thông Tin Công Khai Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non Năm Học 2023-2024

Bảng cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem thêm

Bảng công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học 2020-2021 theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem thêm

Bảng Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020 – 2021 theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem thêm

Bảng công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020-2021 theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem thêm

Bảng công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học 2021-2022 theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem thêm

Bảng Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020 – 2021 theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem thêm

Bảng công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2021-2022 theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem thêm

Bảng công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học 2022-2023 theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem thêm

Bảng Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022 – 2023 theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem thêm

Bảng công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2022-2023 theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem thêm