StarKids Pre-School

“Trường vừa có các phòng học tiêu chuẩn với đầy đủ giáo cụ, vừa có các phòng chức năng đa dạng như phòng Montessori, mỹ thuật sáng tạo, thư viện…”​

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2022 – 2023

Đơn vị tính: trẻ em

STT Nội dung Tổng số trẻ em Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng tuổi 25-36 tháng tuổi 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
I Tổng số trẻ em 167
1 Số trẻ em nhóm ghép
2 Số trẻ em 1 buổi/ngày
3 Số trẻ em 2 buổi/ngày 167 15 31 39 34 48
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú 167 15 31 39 34 48
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe 167 15 31 39 34 48
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 167 15 31 39 34 48
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em 167 15 31 39 34 48
1 Số trẻ cân nặng bình thường 143
2 Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 4 2 1 1
3 Số trẻ có chiều cao bình thường 0
4 Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 0
5 Số trẻ thừa cân béo phì 20 1 5 2 12
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục 167 15 31 39 34 48
a Chương trình giáo dục nhà trẻ 46 15 31
b Chương trình giáo dục mẫu giáo 121 39 34 48